Zdieľanie
 Sociálne počítadlá
 Podporované platby

Obchodné a reklamačné podmienky


Zmena v legislatíve

Dovoľujeme si Vás informovať, že sa do účinnosti dostáva zákon č. 102/2014 Z.z., ktorým sa ruší pôvodný zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
Pre nás ako predávajúceho a pre vás ako kupujúceho z týchto zmien vyplýva niekoľko nových povinností:
lehota na odstúpenie od zmlúv bude 14 KALENDÁRNYCH DNÍ (doteraz 7 pracovných dní);
lehota na vrátenie peňazí bude 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia (doteraz 15 dní odo dňa odstúpenia);
spotrebiteľ je POVINNÝ zaslať tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy;
spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar napr. s originálnymi visačkami a podobne - s tovarom môže zaobchádať iba tak, ako by mu to bolo umožnené v klasickej predajni.


Zákon o ochrane osobných údajov
Ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013  Z.z. a neskorších zmien 84/2014 Z. z.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:
Tie informácie o kupujúcom, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov predávajúci chráni v zmysle zákona. Kupujúci poskytnutím týchto údajov súhlasí s ich zhromažďovaním, uchovávaním, vyhodnocovaním a spracovávaním na obchodné a marketingové účely predávajúceho. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a písomne požiadať predávajúceho o odstránenie osobných údajov zo všetkých technických systémov predávajúceho. Toto sa netýka obchodných údajov vyžadovaných v zmysle daňových a účtovných zákonov. Údaje poskytnuté kupujúcim sú považované za dôverné a sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Predávajúci všestranne chráni záujmy kupujúceho, zachová mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky, zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho a neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám. Databázu údajov predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje tretej strane. Výnimkou je poskytnutie príslušných údajov k jednotlivej objednávke tretím subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (daňový úrad, colná správa, komerčná banka, účtovná a audítorská spoločnosť, Slovenská pošta, kuriérske služby, alebo zmluvný prepravca).


Celé znenie 
1. Vymedzenie pojmov
» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.biorastlinneoleje.sk 
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.biorastlinneoleje.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru


2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.biorastlinneoleje.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.


3. Dodacie lehoty
Dodacie lehoty sú pre rastlinné oleje 5 pracovných dní, sušené ovocie max. 7 pracovných dní, nakoľko sa nabaľuje vždy po zadaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 - do 7 dní od dátumu overenia objednávky.Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude náš zákazník oboznámený.


4. Storno objednávky
a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu ,emailom na adresu biorastlinneoleje@gmail.com. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom nabiorastlinneoleje@gmail.com, alebo poštou na našej adrese, spolu s tovarom, návodom (ak je súčasťou), kópiou faktúry, dokladom o zaplatení a číslom účtu pre vrátenie peňazí 
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku
b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 4a) týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
e) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, a ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť poskytnuté darčeky. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, bude mu vyfakturovaná suma za darček, podľa platného cenníka uvedeného na www.biopurus.sk. Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená že predávajúci vráti úhradu za tovar, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček. Poskytnutý darček si kupujúci môže ponechať, ak vracia len časť tovaru, ale pritom splnil podmienku pre získanie darčeka.
f) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


5. Dodacie podmienky
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).
c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho e-mailom .
6. Poplatky za prepravu
a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.
Platba na dobierku 3,70eur.
Platba prevodom vopred na účet 3,30eur!
Doprava:GLS kuriér.
 
b) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Min.hodnota poštovného je 6,50 a viac, závisí to od váhy balíčka. Predávajúci informuje vopred kupujúceho o cene doručenia, po súhlase je potrebné výšku objednávky uhradiť na účet predávajúceho, ktorý mu bude zaslaný mailom. Pri odosielaní do zahraničia si vyhradzujeme právo platby prevodom, potom je hneď tovar zaslaný!
7. Reklamácia
a) Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
b) Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
c) V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.


8. Záverečné ustanovenia
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky.